Vývoj počtu svateb v uplynulých letech

Počty uzavřených sňatků

Roční počet uzavřených sňatků na rozdíl od počtu narozených zaznamenal své lokální minimum nikoli koncem devadesátých let, ale až v roce 2003, kdy bylo poprvé v České republice uzavřeno méně než 50 tisíc sňatků. Od roku 2004 počet uzavřených manželství opět stoupal, avšak ne nijak výrazně. Prudší nárůst nově vzniklých manželství přinesl až rok 2007, kdy bylo uzavřeno o 4,3 tisíce manželství více než v roce předchozím. Meziroční nárůst byl tehdy dokonce větší než celkový nárůst z let 2004-2006. Celkem bylo v roce 2007 oddáno 57 157 párů, nejvíce za posledních deset let. V následujících letech ale vstupovalo do manželství stále méně osob a v roce 2011 se v České republice uskutečnilo 45 137 svateb. Šlo o nejnižší počet od roku 1918.

Sňatky podle rodinného stavu

Nejvíce sňatků (64,3 % v roce 2011) uzavírají tradičně dva svobodní snoubenci. Dlouhodobě druhou nejčetnější skupinu tvoří sňatky, kdy byli oba novomanželé rozvedení (14,8 %). Následují svazky rozvedené a svobodné osoby, přičemž o něco častější jsou sňatky dosud neprovdané ženy s rozvedeným mužem (9,6 %) než svobodného muže s rozvedenou ženou (9,3 %). Ovdovělí vstupují do dalšího manželství ojediněle v řádech stovek případů za rok. Tyto podíly se v uplynulých 20 letech výrazně neměnily.

Sňatky podle vzdělání

Z hlediska vzdělání jsou v ČR uzavírána manželství většinou homogenní. U sňatků, u nichž byl v roce 2011 znám stupeň vzdělání obou partnerů, bylo 55 % párů se stejným vzděláním a dalších 39 %, kdy se úroveň vzdělání novomanželů lišila pouze o jeden stupeň.

Sňatečnost svobodných a rozvedených

Pro celkovou úroveň sňatečnosti je významná zejména prvosňatečnost, tj. uzavírání sňatku svobodnými osobami, tedy kdy je to alespoň pro jednoho z manželů jeho první sňatek. Podle předběžných údajů by při zachování sňatečnosti na úrovni roku 2011 uzavřelo první manželství před dosažením věku 50 let pouze 53 % mužů a 60 % žen. To tedy znamená, že by ve věku 50 let bylo v generaci dnes 16letých 47 % mužů a 40 % žen svobodných, což představuje prozatím historicky nejnižší hladinu sňatečnosti v českých zemích vůbec. Při sňatečnosti na úrovni roku 2001 by ve věku 50 let bylo svobodných 34 % mužů a 27 % žen. A kdyby se udržela intenzita sňatečnosti na úrovni z roku 1991, tak by při dosažení věku 50 let bylo svobodných pouze 9 % žen a 16 % mužů.
 
Průměrný věk při prvním sňatku se v roce 2011 dále zvýšil a to u mužů na 32,4 roku, u žen na 29,6 roku. Před 10 lety se ženy poprvé vdávaly v průměru ve 26,9 letech, muži ve 29,3 letech. V roce 1991 muži vstupovali poprvé do manželství v průměru ve 24,7 letech, svobodné ženy se průměrně vdávaly ve 22,3 letech.
 
Od začátku 90. let se prodlužovala také doba mezi rozvodem a dalším sňatkem. Příčinou byl pokles míry opakované sňatečnosti krátce po skončení manželství a naopak růst míry sňatečnosti po 10 a více letech od rozvodu. Intenzita sňatečnosti rozvedených záleží především na době uplynulé od rozvodu, věk při sňatku je až vedlejší proměnnou, která souvisí s časováním prvosňatečnosti a rozvodovosti. Sňatečnost rozvedených je obecně nejvyšší bezprostředně po rozvodu, s rostoucí dobou se pravděpodobnost uzavření nového sňatku snižuje, a to shodně u mužů i žen. Průměrná doba mezi rozvodem a dalším sňatkem byla v roce 2011 u mužů 7,5 roku a u žen 7,8 roku. Před 10 lety, v roce 2001, vstupovaly ženy do dalšího manželství průměrně po 6,2 letech od rozvodu, muži se znovu ženili průměrně po 6,0 letech od rozvodu. V roce 1991 byla průměrná doba uplynulá od rozvodu k dalšímu sňatku ještě kratší, když se ženy opakovaně vdávaly průměrně za 4,8 roku po rozvodu a muži za 4,4 roku. Další sňatek po rozvodu dnes uzavírá celkem 37 % rozvedených mužů a žen, v roce 2001 to bylo 43 % rozvedených mužů a 42 % rozvedených žen a v roce 1991 se opětovně vdalo či oženilo 52 % rozvedených.

Sezónnost uzavírání sňatků

Datum sňatku bývá zpravidla dlouho dopředu plánováno. Některé měsíce v roce či dny v týdnu jsou oblíbenější než jiné. Nejvíce sňatků bývá tradičně uzavíráno v letních měsících. V posledních pěti letech se uzavírala téměř polovina z ročního počtu sňatků během června, července a srpna. Pokud se k tomu připočítá i září, pak se podíl zvýší téměř na dvě třetiny. V roce 2011 se nejvíce svateb konalo v červnu (8 069 sňatků), následoval červenec (7 334 sňatků) a září (6 831 sňatků). V srpnu bylo v roce 2011 uzavřeno 6 612 manželství. Nejméně oblíbeným ročním obdobím pro vstup do manželství je v současné době zima. Na měsíce prosinec, leden a únor připadá pouze zhruba 7 % z celkového ročního počtu sňatků. Přitom až do přelomu tisíciletí byl nejméně častým měsícem pro vstup do manželství květen, během prvního desetiletí 21. století však jeho obliba vzrostla, avšak stále patří mezi méně využívané měsíce pro uzavření manželství. V roce 2011 byl z hlediska pořadí na 8. místě, v letech 2008-2010 byl na místě 7.
 
Z hlediska týdenní sezónnosti bývá jednoznačně nejvíce sňatků uzavíráno v sobotu. Tuto dlouhodobou oblibu mohou narušit v rámci daného týdne pouze data s výjimečnou konstelací čísel. V loňském roce byl takovým dnem pátek 11. 11. 2011, kdy do manželství vstoupilo 980 párů. V tento den bylo uzavřeno 42 % všech listopadových sňatků. Nejvíce manželství během jednoho dne bylo uzavřeno v sobotu 7. 7. 2007, a sice 4 406, což bylo nejvíce během jednoho dne od roku 1991, od kdy jsou denní počty svateb k dispozici.

Sňatky s cizinci

Průměrně v každém 10. uzavíraném manželství byl v roce 2011 alespoň jeden ze snoubenců cizinec. Absolutně bylo uzavřeno 4 356 sňatků osob s cizí státní příslušností, z čehož 2 384 připadlo na svazek ženy z ČR a cizince, 1 722 na situaci opačnou a zbylých 250 na sňatek dvou cizích státních příslušníků. Nejčastěji se jednalo o sňatek Čecha/Češky se státní občankou/občanem Slovenska. Dvojice Čech-Slovenka představovaly 43 % dvojic, kdy se občan ČR ženil s cizinkou. Mezi dvojicemi Češka-cizinec bylo 28 % dvojic, v nichž oním cizincem byl občan Slovenska. Na dalších místech se pozice státních občanství u mužů a žen lišila. U mužů z ČR byly četnější manželské svazky s ženami z Ukrajiny, příp. z Ruska, české ženy se vdávaly za občany Spojeného království nebo Německa. 
 
Podrobnější údaje o sňatečnosti naleznete v publikaci Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2010, kapitola II. Sňatečnost, v Demografické ročence ČR v roce 2010 a v ostatních publikacích z demografie.
 
ZDROJ: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/snatecnost

06.01.2013, Redakční tým
Další články autora

Fotogalerie

Anketa

Koho pověříte přípravou vaší svatby?